Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Административни услуги

Услуги, предоставяни от образователната институция

Прикачени документи

Издаване-на-диплома-за-средно-образование
Издаване-на-дубликат-на-документ-за-завършен-клас-етап-или-степен-на-образование-удостоверения-свидетелства-дипломи
Издаване-на-европейско-приложение-към-дипломата-за-средно-образование
Издаване-на-европейско-приложение-на-свидетелство-за-професионална-квалификация-влиза-в-сила-от-учебната-20212022-учебна-година
Издаване-на-служебна-бележка-за-допускане-до-държавни-зрелостни-изпити
Издаване-на-служебна-бележка-за-подадено-заявление-за-допускане-до-държавни-зрелостни-изпити
Издаване-на-удостоверения-за-валидиране-на-компетентности
Издаване-на-Удостоверения-за-валидиране-на-професионална-квалификация-и-Свидетелства-за-валидиране-на-професионална-квалификация
Издаване-на-Удостоверения-за-професионално-обучение-и-Свидетелства-за-професионална-квалификация
Преместване-на-ученици-в-държавните-и-общински-училища-1