Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Мисия и визия

Мисия на училището

Динамиката на обществения живот и интензивността на темповете, с които се променят технологиите, поставят пред училището редица предизвикателства. За справянето с тях е необходимо всеки човек да притежава базова и функционална грамотност в областта на четенето, математика, природните науки и технологиите, както и умения за критично мислене и изразяване на аргументирано мнение. Необходими качества на личността за реализация ще са и етично поведение, приемане на различията, отговорно поведение, лидерство, инициативност и комуникативност.

Мисията на ПГОСУ е да осигури висококачествена общообразователна и професионална подготовка на учениците по посочените специалности:

 • Професия: „Икономист“; специалност „Икономика и мениджмънт“
 • Професия: „Организатор Интернет приложения“; специалност „Електронна търговия“
 • Професия: „Оператор в производството на облекло“; специалност “Производство на облекло от текстил“-дуална система на обучение

Това ще им осигури успешна реализация на пазара на труда, ще им предостави възможности за продължаване на образованието във висше училище и ще бъдат подготвени да се адаптират към непрекъснато възникващите нови професии. ПГОСУ трябва да продължи осигуряването на качествено обучение, съобразно европейските стандарти на обучаеми като  въвежда и нови специалности. За осигуряването на висококачествена общообразователна и професионална подготовка в гимназията работят мотивирани и висококвалифицирани педагогическите специалисти, които активно взаимодействат с участниците в образователния процес и персонализират учебното съдържание за по-високи резултати.

Ценностите на професионалната гимназия са:

 1. Осигуряване на качество на професионалното образование и обучение (ПОО), съобразено с политиката на МОН и изискванията на ЕС и съвета за осигуряване на качество на ПОО.
 2. Равни възможности за образование и обучение на всички ученици.
 3. Атмосфера на уважение, доверие и партньорство между участниците в образователния процес.
 4. Диалогичност и прозрачност в управлението на гимназията.
 5. Чувствителност към проблемите на подрастващото поколение и индивидуалните потребности на всеки ученик.

         Визия на училището

Усвояване на компетентности – съвременни знания, умения и нагласи по изучаваните професии и специалности, осигуряващи на младите хора успешна реализация на пазара на труда и мотивация за учене през целия живот.

Осъществяването на визията на гимназията ще доведе до формирането на знаещи, способни и ангажирани млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и на глобалния свят.

ПГОСУ е пряко обвързана с организации и фирми, в които се осъществява производственото обучение – учебна практика, производствена практика и реализация на обучаемите след завършване на обучението по съответните професии, както и други партньори в лицето на институции и организации, които имат отношение към учебния процес. Връзката се осъществява чрез сключване на двустранни договори между училището и фирмите и организациите. Договарянето между двете страни се извършва, както по време на процеса на обучение, така и след завършване на обучението.

Активното партньорство с работодателите, предоставящи обучение в реална работна среда, ще:

 1. допринесе за усвояване на практически умения у учениците;
 2. осигури тяхната конкурентоспособност на пазара на труда
 3. развие личностните качества на учениците;
 4. формира общочовешки ценности и добродетели, като толерантност, уважение, честност, отговорност, комуникативност, чувствителност към гражданските права и към задълженията на всеки един член от обществото;
 5. развие умението им за работа в екип;
 6. насърчи креативността и творческото мислене.

 

Педагогическите специалисти от професионалната гимназия са призвани непрекъснато да усъвършенстват своите професионални умения, да мотивират и вдъхновяват учениците и формират компетентности у тях, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации.