Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Квалификационна дейност

Предстоящо обучение

Тема на обучението: "Квалификация на педагогическите специалисти в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)"

Място на провеждане: Хотел "Спартак"- град Сандански

Период на провеждане: 09.06.-11.06.2023г.

Начален и краен час : -09.06.2023г. -Междуинституционална квалификация между ПГОСУ и 7 СУ "Кузман Шапкарев"- обмяна на опит ,начален час 15:00 ч. , краен час 17:00 ч.

                                      -10.06.2023 г.- 11.06. 2023г. - "Квалификация на педагогическите специалисти в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)"- 8 часа

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие-16

Предстоящо обучение

Тема на обучението: "Активно учене - учене чрез сътрудничество, проектно учене, проблемно-базирано обучение"

Място на провеждане: Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"- гр. Кюстендил

Период на провеждане: 24.03.-31.03.2023г.

Начален и краен час : -24.03.2023г. -присъствена форма ,начален час 9:30 ч. , краен час 16:10 ч.

                                      -27.03.2023 г.- 31.03. 2023г. - самостоятелна форма на обучение

Наименование на обучителна организация : "Институт за човешки ресурси" ООД, гр. София

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие-3

Предстоящо обучение

Тема на обучението: "Нови методи на оценяване"

Място на провеждане: ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"- гр. Кюстендил

Период на провеждане: 15-16.12.2022г.

Начален и краен час : -15.12.2022г. -присъствена форма ,начален час 9:00 ч. , краен час 15:40 ч.

                                     -16.12.2022 г.- дистанционна форма

Наименование на обучителна организация : Център "Интерактивно обучение" -гр. Варна

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие-3

Предстоящо обучение

Тема на обучението: "Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, чрез поощряване уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда." 

Място на провеждане: град Сандански

Период на провеждане: 25.06.2022г. 

Начален и краен час: 10:00 ч.- 18:00 ч. 

Наименование на обучителната институция: "Институт за човешки ресурси" ООД

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 17