Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Център за кариерно ориентиране – Кюстендил
гр. Кюстендил, ул. ”Васил Левски”№ 2, партерен етаж
e-mail: cko_kjustendil@abv.bg 
Работно време: от 09.00 до 17.30 часа