Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Нормативни документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на ПГОСУ за учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие на ПГОСУ-гр. Дупница за периода 2023-2028 г.
Годишен план на ПГОСУ за учебната 2023/2024
Стратегия за развитие на ПГОСУ-гр. Дупница за периода 2020-2024 г.
План за действие и финансиране към Стратегия за развитие на училището за периода 2020-2024 г.
График за провеждане на годишни изпити за IX, X, XI и XII клас в самостоятелна форма на обучение през сесия октомври-ноември през учебната 2022/2023 г.
График за провеждане на консултации с учениците през I-ви учебен срок за учебната 2022-2023
План за квалификационна дейност 2022/2023 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2022/2023 година
Етичен кодекс на ПГОСУ 2022/2023
Училищна програма за превенция на отпадането от училище 2022/2023 година
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи 2022/2023
Годишен план 2022/2023
Правилник за дейността на ПГОСУ за учебната 2022/2023 година
Правилник за дейността на ПГОСУ за учебната 2021/2022 година
Годишен план 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи 2021/2022
Училищна програма за превенция на отпадането от училище 2021/2022 година