Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

Държавни зрелостни изпити

Прикачени документи

График за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация- част по практика на професията за придобиване на втора степен на професионална квалификация през сесия май-юни 2024г.
График за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация-част по практика на професията през сесия май-юни 2024г.
График за явяване на учениците на задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация- чрез защита на дипломен проект в теоретичната част на 20.05.2024г.
Заповед РД09-2046/28.08.2023г. на МОН за определяне дати за провеждане на ДЗИ и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификац
График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация-част по теория на професията и част по практика на професията през сесия май-юни 2022г.
Заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити