Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ НА ДЗИ

 

 

 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ НА ДЗИ

 

            Уважаеми родители,

 

            Уведомяваме Ви, че на 19 май 2023 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 31 май 2023 г. ще се проведат допълнителни държавни изпити по желание през сесия май-юни на учебната 2022/2023 година. Във връзка с провеждането на изпитите и на основание чл. 103 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка с организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват като наблюдатели до трима представители на родителите на ученици от училището.

            Уважаеми родители, тези от вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май-юни 2023 г., моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището    или да входират в канцеларията в срок до 18 април 2023 г. При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията избира от тях до трима на случаен принцип.

            Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

  1. родители на зрелостници;
  2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет.

            Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

            Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

  1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
  2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
  3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
  4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
  5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
  6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
  7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

 

            Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

 

 

 

С уважение,

 

БОРИС КРЪСТЕВ

Директор на ПГОСУ, гр. Дупница