Професионална гимназия по облекло и стопанско управление
град Дупница
Основно меню

В ПГОСУ-гр. Дупница се проведе Информационна кампания за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители по Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

На 13.06.2024 г. във фоайето на Спортна зала – гр. Дупница се проведе Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование“. В продължение на мероприятието от 17.30 ч. в ПГОСУ – гр. Дупница се проведе Информационна кампания за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители по Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

  Участваха представители на бизнеса, работодатели, родители и ученици. Изготвени и разпространени бяха информационни материали за професиите, по които училището предоставя обучения, показани бяха постиженията на учениците.

  Целта на кампанията е да се насърчи кандидатстването на ученици в професионалното образование и обучение в VIII клас, включване на ученици, застрашени от отпадане или в риск, както и информиране на учениците от втори гимназиален етап на образование с цел бъдеща реализация на пазара на труда.           

  Чрез дейността се акцентира укрепване на връзката „ученик - училище – родител – работодател“.